Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením s rozhraním Bluetooth.

 1. Vložte si slúchadlá do oboch uší.
  1. Skontrolujte značky (ľavá) a (pravá) na slúchadlách.
   Slúchadlá si nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

   Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (A) na ľavom slúchadle

   A: Hmatový bod

  2. Keď si slúchadlo vkladáte do ucha, skontrolujte umiestnenie slúchadla vzhľadom k uchu.

   Ilustrácia znázorňujúca pozíciu ucha, keď doň vkladáte slúchadlá (poloha na umiestnenie budiča (B), poloha na podporu krytu (C), poloha na nasadenie prvku na podporu nasadenia (D)), a pozíciu slúchadla (budič (b)), kryt (c), prvok na podporu nasadenia (d))

   B: Poloha na vloženie budiacej jednotky

   C: Poloha na podporu krytu

   D: Poloha na zaistenie prvku na podporu nasadenia

   b: Budiaca jednotka

   c: Kryt (Do ucha vložte stranu s nabíjacím portom)

   d: Prvok na podporu nasadenia

  3. Slúchadlá podržte prstami.

  4. Vložte do ucha (B) budič (b).

  5. Otáčajte v smere šípky tak, aby krytová časť (c) bola v pozícii ucha (C).

   Ilustrácia znázorňujúca otáčanie slúchadla a jeho vkladanie do ucha

  6. Zatlačte prvok na podporu nasadenia (d) do ušných boltcov (D).

  7. Skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.

   Prstom sa dotknite prvku na podporu nasadenia (d) a skontrolujte, či je nasadený v ušných boltcoch (D).

   Jemne potraste s hlavou aby si sa uistili, že sú slúchadlá na svojom mieste.

 2. Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
 3. Spustite prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.
 4. Upravte hlasitosť ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha.
  • Zvýšenie hlasitosti: 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby.

   Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zvýši o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

  • Zníženie hlasitosti: 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby.

   Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zníži o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Rada

 • Vo výrobných nastaveniach dôjde pri počúvaní hudby cez obe slúchadlá pri zložení jedného alebo oboch z nich k pozastaveniu prehrávania. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
 • Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
 • V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
 • Hlasitosť možno upravovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
 • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha zmeníte na [Volume Control] prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“, zo slúchadiel môžete tiež upravovať hlasitosť.
 • Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.
  Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

Poznámka

 • Keď sa neprehráva hudba, nie je pomocou slúchadiel možné upravovať hlasitosť.
 • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned] prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upraviť hlasitosť pomocou 5 alebo viac ťuknutí na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha na strane, ktorej je funkcia priradená.
  • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na pravom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha nezvýšite hlasitosť.
  • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na ľavom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha neznížite hlasitosť.
 • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.