Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.
 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)

  1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

   Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

   Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).


  Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

  1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

   Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

  2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

   Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

  3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.

  4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

   Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

   Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

 2. Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

  V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [ LinkBuds].

  Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1 .

 3. Na párovanie vyberte položku [LinkBuds] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

  Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

  *Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

 4. Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

  Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

  Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

  Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

  Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu“.

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku 1 .
 • Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  • Pri inicializácii slúchadiel.
   Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.