Słuchanie muzyki na urządzeniu USB

Można odtwarzać pliki muzyczne przechowywane na podłączonym urządzeniu USB.

 1. Podłącz urządzenie USB do portu (USB).

 2. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 3. Wybierz [Watch & Listen] - [USB (Connected)] z menu głównego.
 4. Wybierz folder, w którym przechowywane są utwory, a następnie wybierz utwór.

  Wybrany utwór odtwarza się, a dźwięk jest emitowany przez zestaw głośników.

 5. Ustaw głośność.

Uwaga

 • Podczas działania nie należy odłączać urządzenia USB. Aby zapobiec uszkodzeniu danych lub uszkodzeniu urządzenia USB, podczas podłączania lub wyjmowania urządzenia USB zestaw głośników powinien być wyłączony.

Wskazówka

 • Można wybrać bezpośrednio wejście USB, naciskając przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania.

Informacje o ekranie odtwarzania muzyki

Wybierz następujące przyciski na ekranie telewizora , naciskając (w lewo)/ (w prawo), a następnie naciśnij (potwierdzenie).

 • (odtwarzanie)/ (pauza)

  Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie.

  Można także korzystać z (odtwarzanie/pauza) na pilocie zdalnego sterowania.

 • (poprzedni)/ (następny)

  Odtwarza poprzedni lub następny plik muzyczny.

  Można także korzystać z (poprzedni)/ (następny) na pilocie zdalnego sterowania.

 • (odtwarzanie losowe)

  Miesza kolejność odtwarzania. Za każdym razem po naciśnięciu (potwierdzenie), następuje włączenie/wyłączenie odtwarzania losowego.

 • (odtwarzanie z powtarzaniem)

  Naciskaj wielokrotnie (potwierdzenie), aby przejść w tryb powtarzania.

  Tryb powtarzania Objaśnienie
  (powtórz wszystko) Powtarza wszystkie pliki muzyczne.
  (powtórz folder) Powtarza wszystkie pliki muzyczne w folderze.
  (powtórz jeden) Powtarza plik muzyczny, który jest odtwarzany.
  (wył.) Anuluje odtwarzanie z powtarzaniem.

Wskazówka

 • Można przewijać do tyłu/do przodu, naciskając i przytrzymując (poprzedni)/ (następny) na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania.