Lytning til FM-radio

Inden lytning til FM-radioen skal du tilslutte en DAB/FM-ledningsantenne (luft) (medfølger) til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet og stille ind på en FM-station, som du ønsker at lytte til.

  1. Tilslut DAB/FM-ledningsantennen (luft) til DAB/FM ANTENNA-terminalen på systemet.

    Forlæng antennen (luft) vandret. Hold antennen (luft) væk fra netledningen og USB-kablet for at undgå at opfange støj.

  2. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [TUNER FM].
  3. Hold ned på knapperne TUNING -/+ indtil frekvensen begynder at skifte på displayet.

    Scanningen stopper automatisk, når systemet stiller ind på en station. [ST] (kun for FM-stereoprogrammer) lyser på displayet. Hvis scanning ikke stopper, skal du trykke på (stop) for at stoppe scanning. Udfør derefter manuel indstilling (nedenfor).

For manuel indstilling

Tryk gentagne gange på TUNING -/+ for at stille ind på den station, som du ønsker at lytte til.

Tip!

  • For at reducere statisk støj på en svag FM-stereostation skal du trykke gentagne gange på REPEAT/FM MODE indtil [ST] slukker på displayet. Du vil miste stereoeffekten, men modtagelsen vil forbedres.

Bemærk!

  • Når du stiller ind på en FM-station, som leverer RDS-tjenester, leveres information som fx tjenestenavnet eller stationsnavnet af udsendelserne. Du kan kontrollere RDS-information ved at trykke gentagne gange på DISPLAY.