Afspilning af en disk

Du kan afspille en disk på systemet ved at følge disse trin.

 1. Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge [DVD/CD].
 2. Tryk på(åbn/luk) på systemet for at åbne diskskuffen og indsætte en disk med mærkatet vendende opad i diskskuffen.

 3. Tryk på(åbn/luk) på systemet igen for at lukke diskskuffen.

  Tryk ikke for hårdt på diskskuffen for at lukke den, da det muligvis kan medføre en funktionsfejl.

 4. Hvis disken er i DATA CD-/DATA DVD-format, skal du trykke gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIK] eller [VIDEO].
 5. Tryk på (afspil) for at starte afspilning.

Andre betjeninger

Afhængigt af disken eller filen fungerer denne funktion muligvis ikke.

For at Gør dette
Stoppe afspilning Tryk på(stop).
Sætte afspilning på pause Tryk på(pause).
Genoptage afspilning eller vende tilbage til normal afspilning Tryk på(afspil).
Annullere genoptagelsespunktet Tryk to gange på(stop).
Vælge et spor, fil, kapitel eller scene Tryk på(forrige) eller(næste) under afspilning.
Eller du kan holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på (enter).
Vælge en mappe Tryk gentagne gange på(mappe) -/+.
Vise DVD-titlen Tryk på DVD TOP MENU.
Vise DVD-menuen Tryk på DVD/TUNER MENU.
Hurtigt finde et punkt i hurtig fremadspoling eller hurtig tilbagespoling (Lås søgning) Tryk på(hurtig tilbagespoling) eller(hurtig fremadspoling) under afspilning. Hver gang du trykker på(hurtig tilbagespoling) eller(hurtig fremadspoling), ændres afspilningshastigheden.
Se billede for billede (Afspilning i slowmotion) Tryk på(pause), og tryk derefter på(langsomt tilbage) eller(langsomt frem). Hver gang du trykker på(langsomt tilbage) eller(langsomt frem), ændres afspilningshastigheden.

For at afspille fra en specifik fil

 1. Tryk gentagne gange på MEDIA MODE for at vælge [MUSIK] eller [VIDEO] på tv-skærmen.

 2. Tryk på SEARCH for at vise mappelisten på tv-skærmen.

 3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge den ønskede mappe.

 4. Tryk på (enter) for at vise fillisten på tv-skærmen.

  For at vende tilbage til mappelisten skal du trykke på RETURN.

 5. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge den fil, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).