Forudindstilling af radiostationer

Du kan gemme op til 20 FM-stationer som dine favoritstationer.

  1. Stil ind på en station som du ønsker at forudindstille. (Se Lytning til FM-radio.)
  2. Tryk på DVD/TUNER MENU.
  3. Tryk gentagne gange på (op)/(ned) for at vælge det forudindstillingsnummer, som du ønsker, og tryk derefter på (enter).

    [COMPLETE] vises på displayet, og stationen gemmes.

    Hvis en anden station allerede er blevet tildelt til det valgte forudindstillingsnummer, erstattes den station med den nye.

For at lytte til den forudindstillede station

Tryk gentagne gange på PRESET -/+ for at vælge det forudindstillingsnummer, som du ønsker. Eller du kan skiftevist holde ned på SHIFT og trykke på talknapperne, og derefter trykke på (enter).