D-Range Optimizer (DRO)

Podjelom slike na mala područja proizvod analizira kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku optimalne svjetline i gradacije.

  1. MENU (Camera Settings1) › [DRO][D-Range Optimizer].
  2. Odaberite željenu postavku lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića.

Pojedinosti stavke izbornika

Optimizator D-raspona: Automatski:
Automatski ispravlja svjetlinu.
Optimizator D-raspona: Lv1 ? Optimizator D-raspona: Lv5:
Optimizira gradaciju snimljene slike za svako podijeljeno područje. Odaberite razinu optimizacije od Lv1 (slabo) do Lv5 (jako).

Napomena

  • Funkcija [DRO] fiksno je isključena s [Off] u sljedećim situacijama:
    • Kada funkcija [Picture Effect] nije isključena s [Off]
    • Kada funkcija [Picture Profile] nije isključena s [Off]
  • Kada je postavka [Record Setting] postavljena na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] ili [100p 60M], ili kada je brzina [Frame Rate] postavljena na [120fps]/[100fps], funkcija [DRO] isključuje se s [Off].
  • Pri snimanju s funkcijom [D-Range Opt.] slika može imati šum. Odaberite odgovarajuću razinu provjeravajući snimljenu sliku, osobito kada pojačavate efekt.