File/Folder Settings (fotografija)

Postavljanje naziva za fotografije koje će se snimiti i određivanje mape za spremanje snimljenih fotografija.

 1. MENU › (Setup) › [File/Folder Settings] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

File Number:
Možete odrediti kako fotografijama dodjeljivati brojeve datoteke.
[Series]: Brojevi datoteka za svaku mapu ne postavljaju se ponovno.
[Reset]: Ponovno postavljanje brojeva datoteka za svaku mapu.
Set File Name:
Možete odrediti prva tri znaka naziva datoteke.
Select REC Folder:
Odabir mape u koju se slike snimaju kada je funkcija za naziv mape [Folder Name] postavljena na oblik [Standard Form].
New Folder:
Stvaranje nove mape za spremanje fotografija. Stvara se nova mapa s brojem prethodne mape povećanim za +1.
Folder Name:
Možete postaviti kako se dodjeljuju nazivi mapa.
[Standard Form]: Mape se nazivaju "broj mape + MSDCF".
Primjer: 100MSDCF
[Date Form]: Maše se nazivaju "broj mape + Y (posljednja znamenka godine)/MM/DD".
Primjer: 10090405 (Broj mape: 100; datum: 04/05/2019)

Savjet

 • Postavke za stavke [File Number] i [Set File Name] primjenjuju se na utore Slot 1 i Slot 2.
 • Kada je stavka [File Number] postavljena na [Series], brojevi datoteke dodjeljuju se redoslijedom kroz memorijske kartice čak i ako promijenite postavku [Prioritize Rec. Media].

Napomena

 • Za postavljanje naziva datoteke s [Set File Name] moguće je koristiti samo velika slova, brojeve i podvlake. Podvlake ne mogu biti prvi znak.
 • Tri znaka određena s [Set File Name] primjenjuju se samo na datoteke snimljene nakon podešavanja postavke.
 • Kada je naziv [Folder Name] postavljen na [Date Form], nije moguće odabrati mapu u koju su spremljene datoteke.
 • Ako način [Recording Mode] pod postavkama [Rec. Media Settings] nije postavljen na parametar [Standard], moguće je odabrati samo mape dijeljene na obje memorijske kartice. Ako dijeljenu mapu nije moguće pronaći, možete stvoriti novu funkcijom [New Folder].
 • Ako način [Recording Mode] pod postavkama [Rec. Media Settings] nije postavljen na parametar [Standard], na obje memorijske kartice stvara se mapa s prethodnim brojem mape na memorijskoj kartici +1.
 • Kada snimate slike kada način [Recording Mode] pod postavkama [Rec. Media Settings] nije postavljen na parametar [Standard], nova mapa može se automatski stvoriti.
 • Ako upotrebljavate memorijsku karticu koja se upotrebljavala u drugom uređaju, automatski se može napraviti nova mapa.
 • U jednu mapu može se pohraniti do ukupno 4.000 slika. Kada se kapacitet mape premaši, nova se mapa može automatski stvoriti.