Lyssna på DAB/DAB+-radio

Tryck på HOME, tryck sedan på [DAB+].

Tips

  • Ställ in [Antenna Power] på [ON] (standard) eller [OFF] beroende på vilken typ av DAB-antenn (medföljer ej) som används.
  • När du valt [DAB+] för första gången efter att fabriksåterställning utförts, startar den automatiska inställningen. Låt den automatiska inställningen slutföras. (Om den automatiska inställningen avbryts, startar den om nästa gång du väljer [DAB+].) Om ingen DAB-station lagras genom den automatiska inställning kan du ställa in genom att trycka på [Auto Tune] för (lista).

Mottagningskontroller/-indikationer

Bild på DAB/DAB+-radioskärmen

A. (lista)

Öppna listan över stationer.


B. Aktuellt band

Ändra bandet (DAB1, DAB2 eller DAB3).


C. Stationsgruppnamn, stationsnamn


D. (DAB-alternativ)

Öppna DAB-alternativmenyn.


E. SEEK–/SEEK+

Söka efter stationer.


F. / (vänster/höger)

Söka efter stationsgrupper.
(Endast tillgängligt när [Seek By] är inställt på [Station Gp].)


G. Förinställningsnummer

Välj en förinställd station. Dra höger/vänster för att visa andra förinställda stationer.
Håll intryckt för att lagra aktuell station med det förinställningsnumret.