Volymen på ansluten BLUETOOTH-enhet är låg eller hög.

  • Volymnivån skiljer sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten.
    • Minska skillnaden i volymnivån mellan denna enhet och BLUETOOTH-enheten.