Försiktighetsåtgärder

 • Antennen matas ut automatiskt.
 • När du lämnar över enheten till annan ägare eller gör dig av med bilen med enheten installerad, måste alla inställningar initieras till fabriksinställningar genom att utföra fabriksinställning.
 • Undvik att skvätta vätska på enheten.

Noteringar gällande säkerhet

 • Lokala trafiklagar och -bestämmelser måste följas.
 • Vid körning
  • Titta inte på eller manövrera enheten eftersom det kan leda till att du distraheras och orsakar en olycka. Parkera bilen på en säker plats för att titta på eller manövrera enheten.
  • Använda inte inställningsfunktionen eller någon annan funktion som kan ta bort din uppmärksamhet från vägen.
  • När du backar bilen bör du vända dig om och titta noggrant runt omkring bilen för din säkerhet, även om den bakåtriktade kameran är ansluten. Lita inte helt på den bakåtriktade kameran.
 • Vid manövrering
  • För inte in dina händer, fingrar eller främmande föremål i enheten eftersom det kan leda till personskada eller skada på enheten.
  • Förvara små delar utom räckhåll för barn.
  • Se till att använda säkerhetsbälten för att undvika skada vid händelse av att bilen plötsligt rör sig på ett oväntat sätt.

Förhindra olyckor

Bilder visas endast när du parkerat bilen och dragit åt handbromsen. Om bilen rör sig under videouppspelning visas följande försiktighetsmeddelande och det går inte att se på videon.

[Video blocked for your safety.]


Manövrera inte enheten eller titta på skärmen under bilkörning.

Noteringar om LCD-skärmen

 • Utsätt inte LCD-skärmen för vatten eller vätskor av något slag. Detta kan orsaka ett fel.

 • Tryck inte för hårt på LCD-skärmen eftersom det kan leda till att bilden förvrängs eller orsaka funktionsfel (dvs. bilden blir otydlig eller LCD-skärmen skadas).
 • Tryck inte på skärmen annat än med dina fingrar eftersom det kan skada LCD-skärmen.
 • Rengör LCD-skärmen med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner, speciella rengöringsmedel eller antistatiska sprejer.
 • Enheten får inte användas utanför temperaturintervallet 0 ºC till 40 ºC.
 • Det kan hända att bilden inte syns tydligt om bilen parkeras på en kall eller varm plats. Skärmen skadas däremot inte och bilden blir tydlig när temperaturen i bilen blir normal.
 • Några fasta blå, röda eller gröna punkter kan dyka upp på skärmen. Dessa kallas för ”ljusa punkter” och är något som kan ske med LCD-skärmar. LCD-skärmen är en precisionstillverkad enhet med fler än 99,99 % av segmenten funktionsdugliga. Det finns däremot en risk att en liten procentandel (vanligtvis 0,01 %) av segmenten inte lyser som de ska. Detta stör däremot inte visningen.

Noteringar om pekskärmen

 • Enheten använder en motståndskraftig pekskärm. Tryck på skärmen direkt med fingertoppen.
 • Denna enheten stöder inte flertrycksfunktion.
 • Tryck inte på skärmen med vassa föremål som t.ex. en nål, penna eller fingernagel. Det går inte att använda en stylus-penna med denna enhet.
 • Låt inte pekskärmen komma i kontakt med några föremål. Om du rör vid skärmen med annat än din fingertopp kan det hända att enheten inte svarar på rätt sätt.
 • Utsätt inte enheten för starka stötar eftersom skärmen är gjord av glasmaterial. Om skärmen skulle råka spricka eller gå sönder får du inte röra vid den del som är trasig, eftersom det kan leda till personskada.
 • Håll andra elektriska enheter borta från pekskärmen. De kan göra så att pekskärmen slutar fungera.


Om du har några frågor eller problem gällande denna enhet som inte tas upp i denna Hjälpguide, ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.