BLUETOOTH-inställningar (Bluetooth)

Bluetooth Connection

BLUETOOTH-signalen aktiveras: [OFF], [ON], [Pairing] (växlar till standbyläge för ihopparning).


Bluetooth Device Info

Visar information om BLUETOOTH-enheten som är ansluten till enheten.
(Endast tillgänglig när [Bluetooth Connection] är inställt på [ON] och en BLUETOOTH-enhet är ansluten till enheten.)


Bluetooth Reset

Alla BLUETOOTH-relaterade inställningar, t.ex. ihopparningsinformation, samtalshistorik, historik om anslutna BLUETOOTH-enheter osv. initieras.