Inga trafikmeddelanden.

  • Inaktivera DAB-meddelanden.
    • Trafikmeddelanden (TA) är inte tillgängliga när DAB-meddelanden har aktiverats.