Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie BLUETOOTH)

Ak zariadenie BLUETOOTH podporuje profil AVRCP, môžete ho ovládať pomocou slúchadiel. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia BLUETOOTH. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

V závislosti od spôsobu používania ovládacieho panela s dotykovým snímačom funguje ovládací panel s dotykovým snímačom nasledovne.

  • Prehrať/Pozastaviť: Dvakrát jemne ťuknite na dotykový snímač (približne 0,4 s interval).


  • Nasledujúca skladba: Potiahnite prstom dopredu.


  • Predchádzajúca skladba: Potiahnite prstom dozadu.


  • Rýchly posun dopredu: Potiahnite prstom dopredu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dopredu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.


  • Rýchly posun dozadu: Potiahnite prstom dozadu a podržte. (Chvíľu trvá, kým sa rýchle posúvanie dozadu začne.) Uvoľnite na požadovanom mieste prehrávania.


  • Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Ak podržíte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom po potiahnutí prstom nahor alebo nadol, hlasitosť sa bude naďalej meniť.

Poznámka

  • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie BLUETOOTH nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
  • Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia BLUETOOTH. Pri ovládaní podľa vyššie uvedených obrázkov môže toto ovládanie fungovať odlišne alebo nemusí fungovať vôbec.