Bezpečnostné opatrenia

Informácie o komunikácii BLUETOOTH

 • Bezdrôtová technológia BLUETOOTH funguje v rozsahu približne 10 m. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od prekážok (ľudského tela, kovových predmetov, stien ap.) alebo elektromagnetického prostredia.
 • Mikrovlny vysielané zo zariadenia BLUETOOTH môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických lekárskych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite tieto slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
  • na miestach s horľavým plynom, v nemocnici alebo na čerpacej stanici,
  • v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.
 • Ak slúchadlá používate v lietadle, dodržiavajte pokyny letového personálu alebo sa informujte u leteckej spoločnosti o podmienkach používania týchto slúchadiel. Ak nebudete používať dodaný kábel slúchadiel, rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť prístroje, čo môže spôsobiť poruchu s následným rizikom nehody. V lietadle používajte dodaný kábel slúchadiel.
 • V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa zvuk prehrávaný v týchto slúchadlách mierne oneskoruje v porovnaní so zvukom a hudbou prehrávanou v odosielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry vysielať súbežne.
 • Tieto slúchadlá podporujú možnosti zabezpečenia podľa štandardu BLUETOOTH, ktoré poskytuje zabezpečené prepojenie pri použití bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, ale zabezpečenie nemusí byť v závislosti od nastavenia postačujúce. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
 • Nenesieme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie BLUETOOTH.
 • Pripojenie všetkých zariadení BLUETOOTH nemožno zaručiť.
  • Zariadenie disponujúce funkciou BLUETOOTH musí spĺňať štandard BLUETOOTH stanovený spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí byť overené.
  • Aj keď prepojené zariadenie zodpovedá uvedenému štandardu BLUETOOTH, niektoré zariadenia sa v závislosti od svojich funkcií alebo technických údajov nemusia pripojiť alebo nemusia fungovať správne.
  • Počas telefonovania bez pomoci rúk môže v závislosti od zariadenia alebo od prostredia komunikácie dôjsť k šumu.
 • V závislosti od zariadenia, ktoré sa má pripojiť, môže nadviazanie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

 • Statická elektrina naakumulovaná v tele môže v ušiach spôsobiť pocit mierneho šteklenia. Ak chcete tento efekt minimalizovať, používajte odev vyrobený z prírodných materiálov.

Ďalšie informácie

 • Ak na ovládací panel s dotykovým snímačom nalepíte samolepky a pod., ovládací panel s dotykovým snímačom nemusí fungovať správne.
 • Dávajte pozor, aby ste si pri skladaní slúchadiel nepricvikli prsty.
 • Ak tieto slúchadlá používate ako káblové slúchadlá, používajte len dodaný kábel slúchadiel. Dbajte na to, aby bol kábel slúchadiel pevne zasunutý.
 • Tieto slúchadlá neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare ani priamemu slnečnému svetlu. Slúchadlá nenechávajte v aute dlhý čas. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
 • V závislosti od podmienok príjmu rádiového signálu a miesta používania zariadenia nemusí zariadenie BLUETOOTH fungovať pri použití s mobilnými telefónmi.
 • Počúvanie pomocou týchto slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch.
 • Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte tieto slúchadlá počas šoférovania ani bicyklovania.
 • Na tieto slúchadlá nevyvíjajte tlak ani ich nevystavujte zaťaženiu, pretože to môže počas dlhšieho skladovania spôsobiť deformácie.
 • Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by bolo nebezpečné, ak by ste nepočuli okolité zvuky, napríklad na železničných priecestiach, vlakových nástupištiach, prechodoch pre chodcov a na staveniskách.
 • Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom.
 • Slúchadlá čistite jemnou suchou handričkou.
 • Slúchadlá nevystavujte vode. Slúchadlá nie sú vodotesné. Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
  • Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla ani inej nádoby s vodou.
  • Slúchadlá nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani v nepriaznivom počasí, napríklad počas dažďa alebo sneženia.
  • Slúchadlá nenechajte navlhnúť. Ak sa slúchadiel dotknete mokrými rukami alebo ich vložíte do vlhkého oblečenia, môžu navlhnúť, čo môže to spôsobiť ich poruchu.
 • Ak vám používanie zariadenia BLUETOOTH spôsobuje akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie BLUETOOTH používať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 • Ušnice sa môžu dlhodobým skladovaním alebo používaním znehodnotiť.
 • Voliteľné náhradné ušnice možno objednať u najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.
 • Ak máte nejaké otázky alebo problémy súvisiace s týmito slúchadlami, ktoré nie sú opísané v tomto návode, kontaktujte najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.