Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 7)

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie. Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Počítač disponuje funkciou BLUETOOTH, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
 • Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
 • V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

  Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo podržte stlačené približne 7 sekúnd.

  Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

 2. Zapnite počítač z režimu spánku.
 3. Vyhľadajte slúchadlá pomocou počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
  2. Kliknite na položku [Add a device].

  3. Vyberte položku [WH-1000XM2] a potom kliknite na položku [Next].

   Ak sa na displeji počítača zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

   Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

   Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)“.

   Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-1000XM2], skúste to znova od kroku 3.

   *Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
 • Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:

  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie.
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
  • Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní.
   V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.