Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.

Tón zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor (modrý) bude rýchlo blikať.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

 • Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
 • Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
 • Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne iba pre pripojenie BLUETOOTH
 1. Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.
 2. Keď zaznie tón zvonenia, jemným dvojitým ťuknutím na ovládací panel s dotykovým snímačom (približne 0,4 s interval) prijmite hovor.

  Pri prichádzajúcom hovore počas počúvania hudby sa prehrávanie hudby pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

  A: Mikrofón

  Počas telefonovania používajte mikrofón ľavého alebo pravého slúchadla (ktorý potláča hluk pri použití funkcie eliminácie hluku).

  Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

  • Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
  • Ak sa prehrávanie nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.
 3. Hlasitosť ovládajte pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na pravom slúchadle.
  • Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Ak podržíte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom po potiahnutí prstom nahor alebo nadol, hlasitosť sa bude naďalej meniť.

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

 4. Ak chcete hovor ukončiť, dvakrát znova jemne ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom.

  Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny štandardne prijímajú hovory v telefóne, nie cez slúchadlá. V prípade pripojenia HFP alebo HSP nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa zariadenie nezmení, alebo pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
 • Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
 • Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

 • V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu sa prehrávanie po skončení hovoru nemusí automaticky obnoviť.
 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte minimálne 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.