Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 7)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 1. Zapnite počítač z režimu spánku.
 2. Zapnite slúchadlá.

  Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

  Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

  Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.

  Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

 3. Vyberte slúchadlá pomocou počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Devices and Printers].
  2. Dvakrát kliknite na položku [WH-1000XM2] zariadenia.

  3. Kliknite na položku [Listen to Music].

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

 • Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.