Používanie funkcie hlasového asistenta (funkcia Google Assistant)

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

Kompatibilné smartfóny
 • Smartfóny so systémom Android 5.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)
 1. Zapnite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačidlo NC/AMBIENT ako tlačidlo Google Assistant.

  Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, otvorte aplikáciu Google Assistant, ťuknite na tlačidlo [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

  Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

  http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Ak chcete používať funkciu Google Assistant, stlačte tlačidlo NC/AMBIENT.
  • Stlačením a podržaním tohto tlačidla aktivujete hlasové príkazy.
  • Jedným stlačením prečítate oznámenie.
  • Dvojitým stlačením zrušíte hlasové príkazy.

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

https://assistant.google.com

Rada

 • Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii, napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, zaznie hlasový oznam „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená).
 • Ak sa tlačidlo [Finish headphones setup] nezobrazuje v aplikácii Google Assistant, zrušte párovanie slúchadiel prostredníctvom nastavení funkcie Bluetooth v smartfóne a proces párovania zopakujte.

Poznámka

 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu Amazon Alexa nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC/AMBIENT.
 • Ak je tlačidlo NC/AMBIENT nastavené ako tlačidlo Google Assistant v kroku 1, funkciu potlačenia šumu alebo optimalizátor funkcie NC nie je možné zapnúť stlačením tlačidla NC/AMBIENT.
 • Funkcia Google Assistant sa nemusí dať používať v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.