Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8/Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • V závislosti od počítača je potrebné zapnúť vstavaný adaptér BLUETOOTH. Informácie o tom, či je adaptér BLUETOOTH vstavaný a o tom, ako ho zapnúť, nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 1. Zapnite počítač z režimu spánku.
 2. Zapnite slúchadlá.

  Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

  Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

  Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  Pomocou počítača skontrolujte, či je pripojenie vytvorené, a ak vytvorené nie je, prejdite na krok 3.

  Ak sa počítač pripojil k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH, odpojte ho a pokračujte nasledujúcim krokom.

 3. Vyberte slúchadlá pomocou počítača.
  1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
  2. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].

  3. Vyberte možnosť [Control Panel] v kľúčovom tlačidle [Settings].
  4. Vyberte položku [Hardware and Sound] a potom položku [Devices and Printers].

  5. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [WH-1000XM2] na obrazovke [Devices and Printers].

  6. Vyberte položky [Advanced Operation] — [Connect to audio sink device].

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

Poznámka

 • Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP). Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v počítači a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.