Zapnutie slúchadiel

  1. Približne 2 sekundy podržte tlačidlo , kým nezačne blikať indikátor (modrý).