Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

 1. Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.
 2. Zapnite slúchadlá.

  Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

  Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

  Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak sa pripojenie nenadviazalo, pokračujte krokom 3.

 3. Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom.
  1. Vyberte položky [Setting] - [Bluetooth].

  2. Dotykom na položku [] vedľa položky [Bluetooth] zapnite funkciu BLUETOOTH.

 4. Dotknite sa položky [WH-1000XM2].

  Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Poznámka

 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v smartfóne a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.