Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátorov.

: Rozsvieti sa namodro/: Rozsvieti sa načerveno/: Rozsvieti sa nazeleno/: Rozsvieti sa nažlto/-: Zhasne


Indikátor (modrý/červený) vedľa tlačidla

Zapnutie

(blikne dvakrát)

Vypnutie

(svieti približne dve sekundy)

Indikátor stavu pripojenia BLUETOOTH

 • Režim párovania

 • Nepripojené

  - - - - - - (približne jednosekundové intervaly)

 • Pripájanie je dokončené

  (rýchlo bliká približne päť sekúnd)

 • Pripojené

  - - - (približne päťsekundový interval) - - -

 • Prichádzajúci hovor

Ostatné

 • Inicializácia je dokončená

Podrobnosti nájdete v časti „Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení“.

Indikátor (červený) vedľa portu micro-USB

Indikácia ostávajúcej kapacity batérie

 • Vysoká

  - - - -

 • Stredná

  - -

 • Nízka (batériu je potrebné nabiť)

Podrobnosti nájdete v časti „Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie“.

Nabíjanie

 • Počas nabíjania

  Zhasne po dokončení nabíjania.
 • Abnormálne nabíjanie
  - - - -

Indikátor vedľa tlačidla NC/AMBIENT

Funkcia potlačenia šumu (zelený)

 • Zapnutá funkcia potlačenia šumu
 • Vypnutá funkcia potlačenia šumu
  - - - -- - - -

Podrobnosti nájdete v časti „Čo je potlačenie hluku?“.

Režim okolitého zvuku (žltý)

 • Zapnuté
 • Focus on Voice
  - - - -- - - -
 • Režim rýchlej pozornosti
  -----

Použite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na prepnutie na režim Focus on Voice.
Podrobnosti nájdete v časti „Počúvanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (režim okolitého zvuku)“.

Rada

 • Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie príliš nízka, indikátor sa zmení z modrého na červený s výnimkou režimu párovania.