Informácie o režime kvality zvuku

Režim kvality zvuku pozostáva z nasledujúcich dvoch režimov. Režim kvality zvuku môžete prepnúť alebo skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Priorita na kvalitu zvuku: uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Priorita na stabilné pripojenie: uprednostní sa stabilné pripojenie.

  • Pri používaní zariadenia kompatibilného s formátom AAC, aptX, aptX HD alebo LDAC vyberte režim „Priorita na kvalitu zvuku“.
  • Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte režim „Priorita na stabilné pripojenie“.

Poznámka

  • Doba prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
  • V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.