Odpojenie smartfónu jedným dotykom (NFC)

Slúchadlá môžete odpojiť od pripojeného smartfónu tak, že ho priložíte k slúchadlám.

  1. Ak je obrazovka smartfónu zamknutá, odomknite ju.
  2. Priložte smartfón k slúchadlám.

    Smartfón priložte k časti slúchadiel označenej značkou N. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH je odpojené).

Poznámka

  • Ak sa po odpojení slúchadiel od smartfónu počas 5 minút nevykoná žiadna akcia, slúchadlá sa automaticky vypnú. Ak chcete slúchadlá vypnúť skôr, podržte stlačené tlačidlo približne 2 sekundy. Zaznie hlasový oznam „Power off“ (Vypína sa), indikátor (modrý) zhasne a slúchadlá sa vypnú.