Dosah bezdrôtovej komunikácie BLUETOOTH je krátky alebo zvuk vynecháva.

 • Nastavte slúchadlá na režim „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o režime kvality zvuku“.
 • Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia BLUETOOTH a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

  A: Umiestnenie vstavanej antény

 • Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkom zvuku.
  • Medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH sa nachádza ľudské telo. Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením zariadenia BLUETOOTH tak, aby smerovalo k anténe slúchadiel.
  • Medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
  • V blízkosti slúchadiel sa používa zariadenie, ktoré využíva frekvenciu 2,4 GHz, napríklad zariadenie Wi-Fi, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
 • Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
 • Keďže zariadenia BLUETOOTH a rozhranie Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce šum alebo vypadávanie zvuku, prípadne prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
  • Tieto slúchadlá používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
  • Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
  • Tieto slúchadlá umiestnite čo najbližšie k zariadeniu s rozhraním BLUETOOTH.
 • Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.