Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

 1. Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.
 2. Zapnite slúchadlá.

  Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

  Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

  Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  Skontrolujte stav pripojenia v zariadení iPhone. Ak sa pripojenie nenadviazalo, pokračujte krokom 3.

 3. Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.
  1. Vyberte položku [Settings].
  2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

  3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu BLUETOOTH).

 4. Dotknite sa položky [WH-1000XM2].

  Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka

 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení iPhone a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.