Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

 1. Zapnite funkciu Siri.

  V zariadení iPhone zapnite funkciu Siri výberom položiek [Settings] — [Siri].

  Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

  Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

 2. Pripojte slúchadlá k zariadeniu iPhone pomocou pripojenia cez rozhranie BLUETOOTH.
 3. Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, funkciu Siri aktivujte podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom.

  Aktivuje sa funkcia Siri a budete počuť zvuk pri spustení.

 4. Do mikrofónu slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.
  Podrobnosti o funkcii Siri, napríklad informácie o aplikáciách, ktoré s funkciou Siri spolupracujú, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
 5. Ak chcete v požiadavke pokračovať, dvakrát jemne ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom pred deaktivovaním funkcie Siri.
  Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Poznámka

 • Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak do mikrofónu slúchadiel vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie [Allow “Hey Siri”] v zariadení iPhone aktivované.