Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie.

Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.
 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

  Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo podržte stlačené približne 7 sekúnd.

  Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

 2. Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.
 3. V zariadení iPhone vyberte nastavenie BLUETOOTH.
  1. Vyberte položku [Settings].
  2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

  3. Dotykom na položku [] ju zmeňte na možnosť [] (zapnite funkciu BLUETOOTH).

 4. Dotknite sa položky [WH-1000XM2].

  Ak sa na displeji zariadenia iPhone zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

  Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone “.

  Ak sa na displeji nezobrazí položka [WH-1000XM2], skúste to znova od kroku 3.

  *Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do asi 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
 • Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie.
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
  • Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní.
   V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Ak boli informácie o párovaní odstránené inicializáciou slúchadiel a pod., odstráňte zo zariadenia iPhone informácie o párovaní pre slúchadlá a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.