Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte ho na HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • Tieto slúchadlá podporujú len bežné prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú podporované.
 1. Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu.
 2. Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

  Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

  Ak uskutočníte hovor počas počúvania hudby, prehrávanie sa pozastaví.

  Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu alebo podržaním prsta na ovládacom paneli s dotykovým snímačom, kým sa zariadenie nezmení.

  A: Mikrofón

  Počas telefonovania používajte mikrofón ľavého alebo pravého slúchadla (ktorý potláča hluk pri použití funkcie eliminácie hluku).

 3. Hlasitosť ovládajte pomocou ovládacieho panela s dotykovým snímačom na pravom slúchadle.
  • Zvýšenie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nahor, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Zníženie hlasitosti: Opakovane ťahajte prstom nadol, kým hlasitosť nedosiahne požadovanú úroveň.


  • Ak podržíte prst na ovládacom paneli s dotykovým snímačom po potiahnutí prstom nahor alebo nadol, hlasitosť sa bude naďalej meniť.

  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

 4. Ak chcete hovor ukončiť, dvakrát znova jemne ťuknite na ovládací panel s dotykovým snímačom.

  Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Hlasitosť hovoru je možné upravovať len počas telefonického hovoru.
 • Hlasitosť pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Zmenou hlasitosti hovoru sa nezmení hlasitosť prehrávanej hudby a naopak.

Poznámka

 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte minimálne 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť šum.