Párovanie a pripojenie k iným zariadeniam BLUETOOTH

Párovanie je proces potrebný na vytvorenie prepojenia medzi zariadeniami BLUETOOTH s cieľom umožniť bezdrôtové pripojenie.

Pred prvým vytvorením pripojenia BLUETOOTH je potrebné príslušné zariadenie spárovať so slúchadlami.

Pred spustením párovania skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Zariadenie BLUETOOTH sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia BLUETOOTH.
 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Slúchadlá pri prvom párovaní so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní) zapnite. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

  Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) tlačidlo podržte stlačené približne 7 sekúnd.

  Uistite sa, že indikátor po uvoľnení tlačidla bliká striedavo namodro a načerveno. Zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH pairing“ (Prebieha párovanie BLUETOOTH).

 2. Vykonajte postup párovania v zariadení BLUETOOTH, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

  V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia BLUETOOTH sa zobrazí položka [WH-1000XM2]. Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1.

 3. Vyberte položku [WH-1000XM2].

  Ak sa na displeji zariadenia BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie prístupového hesla (*), zadajte „0000“.

  *Prístupové heslo sa môže nazývať „Prístupový kód“, „Kód PIN“ alebo „Heslo“.

 4. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.

  V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa môže stať, že slúchadlá sa k zariadeniu automaticky pripoja ihneď po spárovaní.

  Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší a slúchadlá sa vypnú. V takom prípade začnite znova od kroku 1.
 • Pri párovaní so zariadením BLUETOOTH, ktoré nedokáže zobraziť zoznam rozpoznaných zariadení alebo nemá displej, môžete zariadenie spárovať nastavením slúchadiel aj zariadenia BLUETOOTH na režim párovania. Ak je vtedy v zariadení BLUETOOTH nastavené iné prístupové heslo ako „0000“, nemožno ho spárovať so slúchadlami.
 • Spárované zariadenia BLUETOOTH už netreba znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Slúchadlá už sú spárované s 8 zariadeniami a chcete spárovať ďalšie zariadenie.
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, zariadenie s najstarším časom pripojenia sa nahradí novým zariadením.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia BLUETOOTH.
  • Pri inicializácii slúchadiel sa odstránia všetky informácie o párovaní.
   V takom prípade odstráňte zo zariadenia BLUETOOTH informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia naraz.