Vypnutie slúchadiel

  1. Podržte tlačidlo približne 2 sekundy, kým indikátor (modrý) nezhasne.