Nízka kvalita zvuku

  • Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia.
  • Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry, zariadenia Wi-Fi a pod.
  • Premiestnite slúchadlá bližšie k zariadeniu BLUETOOTH. Odstráňte všetky prekážky medzi slúchadlami a zariadením BLUETOOTH.
  • Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti televízora.
  • Prepnite pripojenie BLUETOOTH na profil A2DP pomocou zariadenia BLUETOOTH, keď je nastavený profil HFP alebo HSP.
  • Ak k slúchadlám pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí dať prijímať alebo sa môže znížiť citlivosť príjmu. Umiestnite slúchadlá ďalej od zariadenia a skontrolujte, či môžete vysielanie uspokojivo prijímať.
  • Ak ste už slúchadlá pripojili k tomuto zariadeniu BLUETOOTH, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie BLUETOOTH typu HFP alebo HSP. Ak k tomu dôjde, použite zariadenie BLUETOOTH a vytvorte pripojenie BLUETOOTH typu A2DP.
  • Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia nízka. Je to spôsobené tým, že počítač prenáša hudbu v kvalite zvuku na komunikáciu, pričom nejde o poruchu. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, dvakrát jemne ťuknite (približne 0,4 s interval) na ovládací panel s dotykovým snímačom slúchadiel. Prípadne pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.