Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

 1. Zapnite slúchadlá.

  Stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

  Uistite sa, že indikátor (modrý) po uvoľnení tlačidla bliká. Zaznie hlasový oznam „Power on“ (Zapína sa).

  Ak sa slúchadlá po zapnutí automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

  Skontrolujte stav pripojenia v zariadení BLUETOOTH. Ak sa pripojenie nenadviazalo, pokračujte krokom 2.

 2. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.

  Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

  Po pripojení zaznie hlasový oznam „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH je pripojené).

Rada

 • Vyššie uvedený postup je iba príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.

Poznámka

 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa zariadenie BLUETOOTH nedá pripojiť k slúchadlám, deaktivujte párovanie v zariadení BLUETOOTH a znova vykonajte párovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením BLUETOOTH.