Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Odpojte kábel micro-USB, vypnite slúchadlá a potom súčasne podržte stlačené tlačidlo a tlačidlo NC/AMBIENT dlhšie ako 7 sekúnd.

Indikátor (modrý) 4-krát zabliká ( ) a obnovia sa výrobné nastavenia, napríklad nastavenie hlasitosti. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z pripojeného zariadenia a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.