Относно гласовите указания

Фабричните настройки са зададени така, че когато носите слушалките на ушите си, в тях ще чувате гласовите указания на английски език. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.
Можете да сменяте езика на гласовите указания и да ги включвате/изключвате, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Ще чуете гласови указания едновременно от левия и десния модул на слушалките в следните ситуации.

 • При влизане в режим на сдвояване: “Bluetooth pairing” (Bluetooth сдвояване)
 • При установяване на Bluetooth връзка: “Bluetooth connected” (Установена е връзка с Bluetooth)
 • При прекъсване на Bluetooth връзка: “Bluetooth disconnected” (Прекъсната връзка с Bluetooth)
 • При включване на функцията за потискане на шума: “Noise canceling” (Потискане на шум)
 • При включване на режима на обкръжаващ звук: “Ambient sound” (Околен звук)
 • При изключване на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук: “Off” (изкл.)
 • Когато Google Асистент не е достъпен на свързания към слушалките смартфон дори ако използвате сензора за докосване на модула на слушалките, на който е назначена функцията Google Асистент: “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан)
 • Когато няма достъп до Google Асистент при актуализиране на софтуера: “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (По време на актуализация няма достъп до Google Асистент. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.)
 • Когато Amazon Alexa не е достъпна на свързания към слушалките смартфон дори ако използвате сензора за докосване на модула на слушалките, на който е назначена функцията Amazon Alexa: “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)

Ще чуете гласови указания от левия и десния модул на слушалките в следните ситуации. Когато носите на ухото си само един модул на слушалките, ще чувате гласови указания от модула на слушалките, който носите.

 • При включване на слушалките: “Power on” (Включено захранване)
 • При изключване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”: “Power off” (Изключено захранване)
 • При получаване на информация за оставащия заряд на батерията на слушалките: “Battery about XX %” (Батерията е на около XX%) (Стойността “XX” указва приблизителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.) / “Battery fully charged” (Батерията е напълно заредена)
 • Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък: “Low battery, please recharge headset” (Ниско ниво на батерията, презаредете слушалките)
 • При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките: “Please recharge headset. Power off” (Моля, презаредете слушалките. Изключено захранване)

Забележка

 • Отнема около 20 минути, когато променяте езика на гласовите указания.
 • Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричната настройка.
 • Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера на слушалките, поставете слушалките в кутията за зареждане, за да ги изключите, след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите отново.