Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

 • Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
 • Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
  • в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
 • Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
 • Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
 • Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
 • Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
 • Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
  • Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
  • Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
  • Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
 • В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка за статичното електричество

 • Статичното електричество, натрупано в тялото, може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да намалите ефекта, носете дрехи от естествени материали, които потискат генерирането на статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

 • След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
 • Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато си поставяте слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

Други забележки

 • Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
 • Сензорите за докосване може да не работят правилно, ако поставите стикери или други залепващи материали на сензорите за докосване.
 • Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
 • Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
 • Тапите могат да се повредят или износят при дълготрайна употреба и съхранение.
 • Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
  • Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
   Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
  • Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места

Почистване на слушалките

 • Когато външната част на слушалките се замърси, почистете я, като избършете с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители като разредители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят повърхността.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

 • Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
 • Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете слушалките далеч от магнитни карти

 • Слушалките имат магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.