Не може да се установи Bluetooth връзка.

  • Проверете дали слушалките са включени.
  • Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
  • Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. В такъв случай използвайте последно свързаното Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
  • Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
  • Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
  • Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките и устройството.
  • Нулирайте слушалките.
  • Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.