Bruke funksjoner for fokusassistanse

Dette avsnittet forklarer funksjoner som er nyttige når du justerer fokus i AUTO/P/S/M-modusen.

Bruke fokusforstørrelsesfunksjonen

Når fokusmodusen er stilt inn på [Manuell fokus] i P/S/M-modusen, kan du forstørre bildet og justere fokus.

  1. Trykk på (Fokusforstørrer-ikon) eller dobbelttrykk på området du vil forstørre, i manuell fokusmodus.

  2. Dra søkeren for å flytte det forstørrede området, og dra deretter glidebryteren for å justere fokus.

    Du kan også trykke på (Fokus nært-ikon) eller (Fokus fjernt-ikon) for å foreta finjusteringer.

Bruke fremhevingsfunksjonen

Med fremheving kan du kontrollere fokus ved å forbedre konturene for områder i fokus.

  1. Trykk på [MENU] > [Fokus].

  2. Trykk på [Fremheving]-bryteren for å aktivere funksjonen.

Hint

  • Du kan velge fremhevingsfarge. Trykk på [MENU] > [Fokus] > [Fremhevingsfarge] og velg et alternativ.
TP1001272820