Start af Cinema Pro-appen

Cinema Pro er et program, der drives af Sonys digitale filmkamerateknologi. Du kan oprette dine ideelle videoer ved at konfigurere forskellige parametre og farveindstillinger.
 1. Søg efter og tap på (Ikon for Cinema Pro).

Startskærm for Cinema Pro

Billede, der viser, hvor hver parameter er placeret på Cinema Pro-programskærmen. Øverste venstre område, 1. Øverste højre område, 2 og 3. Midterste højre område, 4. Nederste område fra højre mod venstre, 5 til 12.

Tip!

 • Tap på orange parametre for at ændre indstillinger.
 • Du kan få flere oplysninger om Cinema Pro-appen ved at tappe på (Ikon for Menu) > [Tip].
 1. Søger

 2. Ikon for menu – Tap for at åbne menuen.

  • Tap på [Åbn projekt] for at åbne et eksisterende projekt eller for at oprette et nyt projekt. Når du opretter et nyt projekt, skal du vælge det interne lager eller et SD-kort som lagringsdestination.
  • Tap på [Cinema Library] for at starte Cinema Library-appen. Du kan åbne et eksisterende projekt eller se en oprettet film.
  • Tap på [Stabilisat.] for at slå stabilisatorfunktionen til eller fra.
  • Tap på [Dynamisk område] for at vælge et dynamisk område. Tap på (Knappen Vis detaljer) for at få flere oplysninger om det dynamiske område.
  • Tap på [HB-tilstand] for at skifte, hvordan hvidbalancen angives mellem [Temperatur] og [Forudind.]. Skift til [Temperatur] for at definere hvidbalancen i form af farvetemperatur, målt i Kelvin. Skift til [Forudind.] for at definere hvidbalancen baseret på fastsatte forudindstillinger.
  • Tap på [Målervejledning] for at vise eller skjule målervejledningen. Målervejledningen vises med en lysmålerindikator på søgeren.
  • Tap på [Billedlinjer] gentagne gange for at få vist og vælge mellem forskellige højde-bredde-forhold.
  • Tap på [Gitterlinjer] for at få vist og balancere kompositionen.
  • Tap på [Vaterpas] for at slå vaterpasset til eller fra.
  • Tap på [Kali.af Vaterpas] for at kalibrere standarden for det vandrette plan, så afvigelser i hældningsretningen afhjælpes.
  • Tryk på [Format for rest. hukommelse] for at skifte enheden til visning af den resterende hukommelse mellem den resterende optagbare tid og den resterende hukommelseskapacitet.
  • Tap på [Lydindstillinger] for at reducere vindstøj eller ændre lydniveauet. Den aktuelt anvendte mikrofon vises også.
  • Tap på [Tildel lukkerknap] for at bruge lukkerknappen som en REC-knap eller en Optag-knap. Når [Optag] er valgt, kan du begynde at optage ved at trykke på lukkerknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
  • Tap på [Tildel lydst.knapper] for at anvende lydstyrkeknappen som en REC-knap, lydstyrkeknap eller manuel fokus-knap. Når [Optag] er valgt, kan du begynde at optage ved at trykke på lydstyrkeknappen, selv hvis en indstillingsdialog er åben.
  • Tap på [Opt.knaps pos.] for at ændre positionen for REC-knappen og Optag-knappen.
  • Du kan registrere og genkalde optageindstillinger. Tap på [Gem aktuelle indstillinger], vælg en åbning, juster indstillingerne, og tap derefter på [Gem] for at registrere ofte anvendte kombinationer af tilstande og indstillinger. Hvis du vil anvende de gemte indstillinger, skal du tappe på [Indst. for huk.genkaldelse], vælge den ønskede åbning og derefter tappe på [Aktivér].
 3. Projekt indstillinger

  Tap på en orange parameter for at justere opløsningen og billedhastigheden for hele projektet eller videoklippene. Projektindstillingerne kan kun ændres inden optagelse af det første videoklip.

 4. Klip-indstillinger – Parametre til justering af hvert videoklip.

  • Tap på [Udse.] for at justere stemningen i videoklippet.
  • Tap på [FPS] for at justere billedhastigheden. Vælg [120] for at optage en video i slowmotion.
  • Tap på [Objektiv] for at vælge et objektiv.
  • Tap på [ISO] for at justere ISO-værdien. Tap på [Automatisk], når det er orange, så der automatisk justeres til den korrekte ISO-værdi.
  • Tap på [HB] for at justere hvidbalancen. Du kan bruge skyderne til at justere hvidbalancen. Tryk på [Nulstil] for at nulstille skyderværdierne for den valgte indstilling.
   Hvis du vil justere hvidbalancen i henhold til et valgt hvidt område, skal du vælge [Brugerdefineret 1]/[Brugerdefineret 2]/[Brugerdefineret 3], tappe på [Benyt], holde enheden, så det hvide område dækker rammen i midten helt, og derefter tappe på [Benyt] igen.
   Hvis du vælger [Automatisk], kan du indstille, om indstillingerne for hvidbalancen skal låses.
   Hvis du vil skifte de viste indstillinger mellem forudindstillingstilstanden og temperaturtilstanden, skal du tappe på (Ikon for Menu) > [HB-tilstand].
  • Tap på [Lukker] for at justere lukkertiden. Tap på [Automatisk], når det er orange, så der automatisk justeres til den passende lukkerhastighed.
  • Tap på [Fokus] for at justere fokus. Tap på [AF] eller [MF] for at skifte fokustilstanden til automatisk eller manuel. Når fokustilstanden er indstillet til manuel, kan du justere fokusmarkørerne og hastigheden for fokusskift ved at tappe på (Ikon for Indstillinger). Når fokustilstanden er indstillet til automatisk, kan du angive fokusområdet ved at tappe på søgeren.
 5. Tap for at starte eller stoppe optagelsen.

 6. Tap for at optage det aktuelle billede som et stillbillede.

 7. Tap for at skjule eller vise billedlinjer, gitterlinjer og målervejledningen.

 8. Vaterpas

  Vaterpasset hjælper dig med at måle enhedens vinkel og holde billedet vandret. Når enheden registrerer, at den er plan, bliver vaterpasset grønt.

 9. Statusindikationer

 10. Miniature

  • Tap på en miniature for at få vist et videoklip eller stillbillede. Stryg til venstre eller højre for at få vist det forrige eller næste videoklip eller stillbillede.
   Du kan vende tilbage til startskærmen for Cinema Pro ved at stryge nedad på skærmen eller tappe på (Knappen Tilbage).
  • Tap på [Alle filer] for at få vist et videoklip eller stillbillede, som ikke er i miniaturevisningen. Stryg til venstre eller højre, mens du ser et videoklip eller et stillbillede, for at få vist det forrige eller næste.
   Hvis du vil gå tilbage til den forrige skærm, skal du stryge nedad på skærmen eller tappe på (Knappen Tilbage).
  • Du kan optage et stillbillede fra videoen ved at tappe på (Ikon for redigering af video) under afspilning.
 11. Lydniveaumåler

  Tap på måleren for at åbne menuen for lydindstillinger.

  • Den aktuelt anvendte mikrofon vises. [VH] vises, når mikrofonen i din enhed anvendes. [Ekst.] vises, når mikrofonen på en tilsluttet ekstern enhed anvendes.
  • Tap på [Intelligent vindfilter] for at reducere vindstøj.
  • Vælg en værdi for at ændre lydniveauet.

 12. Målervejledning

  Målervejledningen angiver undereksponering/overeksponering.