Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

  1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

    Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

    Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου

Πατήστε το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) επανειλημμένα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει όπως υποδεικνύεται παρακάτω και ανακοινώνεται από τις φωνητικές οδηγίες.


Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON


Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0012/h_zz/

Υπόδειξη

  • Εάν συνδέσετε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου με σύνδεση Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth απενεργοποιείται, ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.
  • Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ως συνηθισμένα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και χρησιμοποιήστε το καλώδιο ακουστικών που παρέχεται.
  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

  • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Google Assistant, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
  • Αν το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) έχει οριστεί ως το κουμπί του Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".