Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

  • Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
  • Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη τους για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) των ακουστικών για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
  • Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλη συσκευή). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.