Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

  1. Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής Bluetooth, εάν είναι κλειδωμένη.
  2. Αγγίξτε ξανά τη συσκευή που είναι συμβατή με σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) για να την αποσυνδέσετε. Αν η συσκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC), αποσυνδέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την.

    Όταν αποσυνδεθεί, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

  3. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

    Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

  • Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.