Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Σημείωση