Δεν υπάρχει ήχος

 • Ελέγξτε αν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή έχουν ενεργοποιηθεί.
 • Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης A2DP Bluetooth.
 • Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής βιντεοκλήσεων σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.(Η επιλογή A2DP προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
  Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι ρυθμίσεις μικροφώνου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat.
 • Σε περίπτωση σύνδεσης με 2 συσκευές ταυτόχρονα με σύνδεση πολλαπλών σημείων, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η συσκευή μπορεί να συνεχίσει να στέλνει το αθόρυβο σήμα, ακόμα και αν η αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο διακοπεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά παραμένουν συνδεδεμένα με τη συσκευή και η σύνδεση δεν μπορεί να αλλάξει σε άλλη συσκευή. Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη δεύτερη συσκευή αφού σταματήσει η αναπαραγωγή στην πρώτη, ακολουθήστε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα και ελέγξτε αν βελτιώθηκε η κατάσταση.
  • Ελέγξτε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ότι η ρύθμιση [Connect to 2 devices simultaneously] είναι ενεργοποιημένη.
  • Διακόψτε την αναπαραγωγή της εφαρμογής στην πρώτη συσκευή.
  • Κλείστε την εφαρμογή στην πρώτη συσκευή.
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ακουστικών έχει συνδεθεί σφιχτά.
 • Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
 • Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.
 • Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 • Όταν είναι ενεργοποιημένο το Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να ξεκινήσει και να αποκριθεί στον ήχο (ειδικότερα, σε ηχογραφήσεις συνομιλιών σε ξενόγλωσσο υλικό μελέτης) που αναπαράγεται, ακόμα και όταν τα ακουστικά δεν είναι φορεμένα. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των ακουστικών ή την οθόνη αφής για να εξέλθετε από τη λειτουργία Speak-to-Chat.
 • Επαναφέρετε τα ακουστικά.
 • Φορτίστε τα ακουστικά. Ελέγξτε εάν παράγεται ο ήχος από τα ακουστικά μετά τη φόρτιση.
 • Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
 • Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν επανεκκινήσετε τις συσκευές αναπαραγωγής, όπως το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή.