Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά θα ακούγονται από τα ακουστικά στις εξής περιπτώσεις. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται: "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας)
 • Όταν τα ακουστικά απενεργοποιούνται: "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας)
 • Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth)
 • Κατά τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε)
 • Για την πρώτη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν δημιουργείτε σύνδεση Bluetooth μεταξύ της δεύτερης συσκευής και των ακουστικών: "Bluetooth 2nd Device Connected" (Συνδέθηκε 2η συσκευή Bluetooth) (*)
 • Για τη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν δημιουργείτε σύνδεση Bluetooth μεταξύ της πρώτης συσκευής και των ακουστικών: "Bluetooth Device1 Connected" (Η συσκευή Bluetooth 1 έχει συνδεθεί) (*)
 • Για τη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν δημιουργείτε σύνδεση Bluetooth μεταξύ της δεύτερης συσκευής και των ακουστικών: "Bluetooth Device2 Connected" (Η συσκευή Bluetooth 2 έχει συνδεθεί) (*)
 • Κατά τη διακοπή σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε)
 • Για τη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν διακόπτετε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της πρώτης συσκευής και των ακουστικών: "Bluetooth Device1 Disconnected" (Η συσκευή Bluetooth 1 έχει αποσυνδεθεί) (*)
 • Για τη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν διακόπτετε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της δεύτερης συσκευής και των ακουστικών: "Bluetooth Device2 Disconnected" (Η συσκευή Bluetooth 2 έχει αποσυνδεθεί) (*)
 • Για τη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν συνδέετε την τρίτη συσκευή με τα ακουστικά, διακόπτετε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της πρώτης συσκευής και των ακουστικών και αλλάζετε τη σύνδεση: "Bluetooth Device1 Replaced" (Η συσκευή Bluetooth 1 έχει αντικατασταθεί) (*)
 • Για τη σύνδεση πολλαπλών σημείων, όταν συνδέετε την τρίτη συσκευή με τα ακουστικά, διακόπτετε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ της δεύτερης συσκευής και των ακουστικών και αλλάζετε τη σύνδεση: "Bluetooth Device2 Replaced" (Η συσκευή Bluetooth 2 έχει αντικατασταθεί) (*)
 • Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
 • Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό: "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά)
 • Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας: "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας)
 • Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου: "Noise canceling" (Εξουδετέρωση θορύβου)
 • Κατά την ενεργοποίηση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient sound" (Ήχος περιβάλλοντος)
 • Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient Sound Control off" (Απενεργοποιημένη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)
 • Κατά την έναρξη της Βελτιστοποίησης NC: "Optimizer start" (Έναρξη βελτιστοποίησης)
 • Κατά την ολοκλήρωση της Βελτιστοποίησης NC: "Optimizer finished" (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε)
 • Όταν το Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένο: "Speak-to-chat activated" (Ενεργοποιημένη λειτουργία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο συνομιλίας)
 • Όταν το Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένο: "Speak-to-chat deactivated" (Απενεργοποιημένη λειτουργία μετατροπής ομιλίας σε κείμενο συνομιλίας)
 • Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί του Google Assistant στα ακουστικά: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
 • Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης λογισμικού: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Το Google assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.)
 • Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί του Amazon Alexa στα ακουστικά: "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)

*Διατίθεται μόνο όταν το [Connect to 2 devices simultaneously] ενεργοποιείται από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

 • Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά, όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
 • Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 • Εάν δεν ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών ή ενημερώσετε το λογισμικό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ενεργοποιήστε τα ξανά.