Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.


Απενεργοποιήστε τα ακουστικά ενώ έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο USB Type-C και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) και το κουμπί CUSTOM (προσαρμογής) ταυτόχρονα για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει 4 φορές ( ) και πραγματοποιείται αρχικοποίηση των ακουστικών. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.


Εάν τα ακουστικά δε λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση

  • Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, ακόμα και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά, το λογισμικό θα παραμείνει στην ενημερωμένη έκδοση.
  • Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.