Σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) με τηλέφωνο smartphone Android

Φέρνοντας τα ακουστικά σε επαφή με ένα τηλέφωνο smartphone, τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα και κατόπιν γίνεται ζεύξη τους και δημιουργείται μια σύνδεση Bluetooth.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

 • Τηλέφωνα smartphone συμβατά με NFC με εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Android 4.1 ή νεότερη έκδοση

Τι είναι το NFC;

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας ανάμεσα σε διάφορες συσκευές, όπως τηλέφωνα smartphone και πλακέτες με τυπωμένα κυκλώματα. Χάρη στη λειτουργία NFC, η μεταφορά δεδομένων, για παράδειγμα η ζεύξη Bluetooth, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, απλά ακουμπώντας μεταξύ τους συσκευές που είναι συμβατές με NFC (δηλαδή στο σύμβολο της ένδειξης N ή στο σημείο που έχει οριστεί για κάθε συσκευή).

 1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του τηλεφώνου smartphone.
  1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection].
  2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

 3. Φέρτε το τηλέφωνο smartphone σε επαφή με τα ακουστικά.
  • Φέρτε το τηλέφωνο smartphone σε επαφή με την ένδειξη N των ακουστικών. Συνεχίστε να φέρνετε τα ακουστικά σε επαφή με το τηλέφωνο smartphone έως ότου αυτό αποκριθεί.
  • Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone για το σωστό σημείο όπου πρέπει να φέρετε σε επαφή το τηλέφωνο smartphone.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη και σύνδεση.

  Όταν συνδεθούν τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  • Για να τα αποσυνδέσετε, φέρτε το τηλέφωνο smartphone ξανά σε επαφή με τα ακουστικά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).
  • Για να συνδέσετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone, διεξαγάγετε το βήμα 3.
  • Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά, δοκιμάστε τα εξής.
  • Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone, εάν είναι κλειδωμένη και μετακινήστε το τηλέφωνο smartphone αργά πάνω από την ένδειξη N.
  • Εάν το τηλέφωνο smartphone είναι σε θήκη, αφαιρέστε τη θήκη.
  • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου smartphone είναι ενεργοποιημένη.
 • Εάν φέρετε ένα τηλέφωνο smartphone συμβατό με NFC που είναι συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή συμβατή με NFC σε επαφή με τα ακουστικά, το τηλέφωνο smartphone τερματίζει τη σύνδεση Bluetooth με οποιαδήποτε υφιστάμενη συσκευή και συνδέεται με τα ακουστικά μέσω ενός αγγίγματος (NFC) (Εναλλαγή σύνδεσης με ένα άγγιγμα).