Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Όταν πατήσετε το κουμπί (τροφοδοσίας) ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να ακούσετε φωνητικές οδηγίες που υποδεικνύουν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Επίσης, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου, αν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι 10% ή χαμηλότερο κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών.

Όταν το φορτίο που απομένει είναι χαμηλό

Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ" και το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας που εμφανίζεται (μπλε) γίνεται κόκκινο. Αν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

Απεικόνιση των εικονιδίων που δείχνουν το φορτίο μπαταρίας που απομένει

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

Το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει εμφανίζεται σε 10 διαφορετικά επίπεδα. Οι εικόνες B έως E είναι ενδεικτικές.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)


Το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 9 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει, στο σημείο όπου εμφανίζεται η συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone. Θα εμφανιστεί σε 10 διαφορετικά επίπεδα, όπως "100%", "70%", "50%" ή "10%". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Υπόδειξη

  • Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην μπαταρία με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

  • Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone/ iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
  • Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.