Αποσύνδεση του τηλεφώνου smartphone Android με ένα άγγιγμα (NFC)

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τα ακουστικά από το συνδεδεμένο τηλέφωνο smartphone εάν τα φέρετε σε επαφή με αυτό.

  1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone εάν είναι κλειδωμένη.
  2. Φέρτε το τηλέφωνο smartphone σε επαφή με τα ακουστικά.

    Φέρτε το τηλέφωνο smartphone σε επαφή με την ένδειξη N των ακουστικών.

    Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

Σημείωση

  • Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μετά από 15 λεπτά κατά τα οποία δεν έχετε φορέσει τα ακουστικά, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά προτού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας), η ενδεικτική λυχνία (μπλε) θα σβήσει και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν.